السلام عليکم ګرانو لوستونکو او د پښتو مينه والو

تاسو ته دې ياده وي چې پښتو ډاټ نيټ د تيرو څو کالو راسې د ادب د پرمخنګ زيار کيباسي، مونږ پښتانه يو يو که د لر يو او که د بر ، لوی سختن دې اوکړي چې دا پاڼه ستاسو په يو والې کښې د خپلې برخې بار يوسي

په درنښت
پښتو اداره